onderdelenschuur

Onderdelenschuur.nl biedt gebruikers een platform waar iedereen gebruikte en/of nieuwe auto-onderdelen en diensten kan aanbieden, maar ook zoeken. Onderdelenschuur.nl kan geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde goederen of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen.

Onderdelenschuur.nl is niet betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen koper en verkoper. Mogelijke geschillen tussen één of meerdere gebruikers dient u zelf op te lossen.

Onderdelenschuur.nl behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de website indien u op enige wijze naar de mening van Onderdelenschuur.nl misbruik maakt van Onderdelenschuur.nl of de gebruikers van Onderdelenschuur.nl.

Onderdelenschuur.nl behoudt zich het recht voor om advertenties zonder restitutie van advertentietarief te verwijderen.

Onderdelenschuur.nl bevat verwijzingen naar websites van derden in de vorm van banners, buttons of textuele reclame uitingen. Deze verwijzingen kunnen ook naast of in uw advertentie worden geplaatst. Onderdelenschuur.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze verwijzingen. Daaruit volgt dat elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Onderdelenschuur.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Onderdelenschuur.nl is in geen geval aansprakelijk te stellen voor gevolgen die direct of indirect kunnen of zijn ontstaan door publicatie van de op de website Onderdelenschuur.nl en eventuele gelieerde websites weergegeven gegevens, alsook voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de (publicaties op deze) webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Hoewel Onderdelenschuur.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Onderdelenschuur.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Voor wat betreft de advertentietekst geldt dat Onderdelenschuur.nl niet automatisch achter de inhoud van deze advertenties staat en derhalve ook niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan is. Onderdelenschuur.nl behoudt zich het recht voor teksten die niet ter zake doen, kwetsend en/of discriminerend zijn van de website te verwijderen

De website, de nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links zijn eigendom van Onderdelenschuur.nl. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Onderdelenschuur.nl.

Indien u een advertentie plaatst op Onderdelenschuur.nl, kiest u een e-mailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u voortaan toegang krijgt tot de diensten van Onderdelenschuur.nl. Deze gegevens zijn persoonlijk en wij vragen u dan ook vriendelijk hier vertrouwelijk mee om te gaan, uw e-mailadres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op uw eigen computer.

De gegevens die u aan Onderdelenschuur.nl verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Wij leggen de gegevens die u bij registratie aan ons verstrekt in een bestand vast. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Het plaatsen van een advertentie betekent dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele inhoud Onderdelenschuur.nl, met uitzondering van reclame in de vorm van banners, buttons of textuele reclames, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Doetinchem onder nummer 09218372. De algemene voorwaarden zijn via www.Onderdelenschuur.nl te raadplegen.

Waar in de algemene voorwaarden wordt gesproken over 'de gebruiker' wordt hieronder verstaan: elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Onderdelenschuur.nl wenst aan te gaan alsook degene voor wiens rekening diensten worden geleverd.

zoeken